Machine

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy BodyShake®

§1 Początek obowiązywania umowy, dostawa towaru

  1. Przedmiot zakupu zostanie dostarczony w terminie podanym w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
  2. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania Kupującemu przedmiotu zakupu w nienagannym stanie i pełnej gotowości do użytku. Obowiązek uznaje się za spełniony w momencie odbioru przedmiotu zakupu przez Kupującego zgodnie z § 4 niniejszego dokumentu.
  3. Ofertę firmy BodyShake uznaje się za niewiążącą. Zmiany techniczne, jak również zmiany formy, koloru i/lub wagi produktu mogą zostać zastrzeżone w umowie.
  4. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem terminowego zaopatrzenia przez dostawców Sprzedającego. Zastrzeżenie obowiązuje jedynie w wypadku, gdy dostawa nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Kwota wpłacona przez Kupującego podlega natychmiastowemu zwrotowi.
  5. Jeśli produkt jest niedostępny z nieprzewidzianych przyczyn lub przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile niezwłocznie poinformował Kupującego o braku dostępności produktu. Kwota wpłacona przez Kupującego podlega natychmiastowemu zwrotowi.
  6. Kupujący zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich pozwoleń niezbędnych do instalacji automatów oraz regularnego odnawiania ich ważności w okresie eksploatacji tychże automatów.

§2 Płatność i zwłoka w płatności

  1. Należy dokonać płatności w ciągu 10 dni od dnia wystawienia faktury. Po upływie tego terminu Kupujący popada w zwłokę w płatności.
  2. Cena zakupu automatów obowiązuje w formule loco magazyn. W przypadku sprzedaży wysyłkowej do ceny zakupu dolicza się koszty transportu.
  3. Kupujący może uregulować należności wobec Sprzedającego wynikające z zakupu jedynie prawomocnymi i uznanymi przez Sprzedającego wierzytelnościami.

§3 Zastrzeżenie własności

  1. Przeniesienie własności przedmiotu zakupu na Kupującego następuje dopiero w momencie pełnego uregulowania wszystkich należności wynikających z powiązań handlowych.
  2. Wszelkie działania Kupującego sprzeczne z umową, w szczególności zwłoka w płatności, uprawniają Sprzedającego do wycofania się ze sprzedaży towaru oraz odebrania go Kupującemu. Kupujący jest zobowiązany do wydania towaru.
  3. Kupującemu nie wolno oddać przedmiotu zakupu w zastaw przed przeniesieniem własności ani przekazać go osobom trzecim. Jakiekolwiek interwencje osób trzecich należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu oraz przesłać mu wszystkie dostępne dokumenty (np. protokół zajęcia towaru).
  4. Przed dokonaniem pełnej zapłaty ceny zakupu Kupujący jest zobowiązany obchodzić się starannie i ostrożnie z przedmiotem zakupu zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Oznacza to w szczególności, że Kupujący wyraża zgodę na regularne dokonywanie niezbędnych fachowych napraw przez Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający zlecił naprawę firmie zewnętrznej, koszty naprawy pokrywa Kupujący.
  5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego w każdej chwili na jego żądanie o miejscu przechowywania przedmiotu zakupu oraz zapewnienia dostępu do niego osobom upoważnionym przez Sprzedającego w celu dokonania oględzin.

§4 Odbiór towaru

  1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia zdatności regulaminowo dostarczonego przedmiotu zakupu do użytku zgodnie z § 377 i 378 Kodeksu Handlowego. Wszelkie braki i usterki należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu na piśmie w terminie do 8 dni od dnia odbioru towaru.
  2. Kupujący ponosi koszty dostawy oraz montażu przedmiotu zakupu, o ile nie poczyniono innych pisemnych ustaleń.

§5 Przejście ryzyka

  1. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia oraz pogorszenia stanu przedmiotu zakupu przechodzi na Kupującego w momencie przekazania przedmiotu zakupu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej przejście ryzyka następuje w momencie przekazania przedmiotu zakupu spedytorowi, przewoźnikowi bądź innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Przejście ryzyka następuje bez względu na to, która ze stron pokrywa koszty wysyłki.
  2. Przekazanie przedmiotu zakupu uważa się za dokonane, nawet gdy Kupujący zwleka z odbiorem zakupionego towaru.

§6 Gwarancja

  1. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania Kupującemu przedmiotu zakupu w nienagannym stanie i pełnej gotowości do użytku. Obowiązek uznaje się za spełniony w momencie odbioru przedmiotu zakupu przez Kupującego zgodnie z § 4 pkt. 1 i 2 niniejszego dokumentu.
  2. W razie wystąpienia braków lub usterek Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania do ich usunięcia bądź wymiany wadliwych części na nowe.
  3. Jeśli naprawa lub zamiana przedmiotu zakupu nie jest możliwa lub kończy się niepowodzeniem, Kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu bądź unieważnienia umowy. W przypadku niewielkiego naruszenia postanowień umowy, w szczególności wystąpienia drobnych usterek, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy po nieudanej próbie naprawy przedmiotu zakupu, traci prawo do odszkodowania za wady przedmiotu.
  4. Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy od daty wysyłki przedmiotu zakupu. W okresie gwarancyjnym należy stosować się do przepisów dotyczących konserwacji, czyszczenia oraz obsługi przedmiotu zakupu zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do przedmiotu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieodpowiedniego użytkowania przedmiotu zakupu, co obejmuje niedbalstwo, nadmierną eksploatację oraz akty wandalizmu. Gwarancja ustaje również w przypadku stosowania niewłaściwych substancji wypełniających (proszków nierekomendowanych przez firmę BodyShake) oraz innych elementów wyposażenia.
  5. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w chwili przekazania przedmiotu zakupu powodujące niezdatność przedmiotu do użytku lub znacząco ograniczające możliwość jego użytkowania. Późniejsze uszkodzenia uwarunkowane zużywaniem się przedmiotu zakupu (w szczególności uszkodzenia części, uszczelek, elektrozaworów, cylindrów itp. narażonych na kontakt z wodą, podatnych na naturalne odkładanie się kamienia oraz ścieranie) nie podlegają gwarancji.
  6. Sprzedający udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na następujące elementy przedmiotu zakupu: silniczki miksera i wentylatora, silniczki wycieraczek wraz z przekładniami, oprawa i elektronika oświetleniowa, elementy konstrukcji wykonane z poliwęglanu i szkła akrylowego, bezpieczniki oraz powłoka lakiernicza. Roszczenie gwarancyjne w wypadku ww. elementów powstaje wówczas, gdy uszkodzenia ww. elementów nie wynikają z ich naturalnego zużywania się.
  7. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić Sprzedającemu na piśmie w terminie do 8 dni od przekazania przedmiotu zakupu. Termin zawiadomienia Sprzedającego o niewidocznych uszkodzeniach przedmiotu zakupu wynosi 14 dni od ich zauważenia. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie wszystkich praw. Do dotrzymania terminu wystarczy terminowe wysłanie zawiadomienia. Na Kupującym spoczywa obowiązek poświadczenia zasadności wniesionego roszczenia gwarancyjnego. Kupujący musi dowieść, że usterka wystąpiła w chwili przekazania przedmiotu zakupu, udokumentować moment zauważenia usterki oraz przedstawić dowód wysłania zawiadomienia w ustalonym terminie.
  8. Prace konserwacyjne przedsięwzięte przez Kupującego lub osoby trzecie bez zgody Sprzedającego przy użyciu niewłaściwych substancji wypełniających, jak również inne ingerencje Kupującego powodują utratę gwarancji.
  9. W okresie obowiązywania gwarancji Kupujący pokrywa koszty delegacji serwisantów (koszty podróży, koszty dojazdu), w tym również wszelkie wymagane opłaty i diety pracownicze.

§7 Substancje wypełniające

  1. Automaty należy wypełniać tylko i wyłącznie proszkami rekomendowanymi przez firmę BodyShake.
  2. W żadnej chwili nie należy wypełniać automatów proszkami nierekomendowanymi przez firmę BodyShake.
  3. Proszki nierekomendowane przez firmę BodyShake uznaje się za nieodpowiednie.
  4. Automaty wyposażono w telemetryczny system płatniczy Nayax (24 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 69719, Izrael). Firma BodyShake ma stały dostęp do danych sprzedażowych z poszczególnych automatów dostępnych za pośrednictwem systemu Nayax oraz administruje danymi logowania. Dane zbierane przez system Nayax stanowią podstawę do sprawdzania, czy w automatach używa się zalecanych substancji wypełniających. Wszelkie koszty związane z obsługą systemu Nayax ponosi Kupujący.
  5. Gwarancja ustaje, gdy uszkodzenia produktu zakupu są spowodowane używaniem niewłaściwych substancji wypełniających.
  6. Automaty firmy BodyShake oraz zalecane substancje wypełniające stanowią całość. Firma BodyShake jest uprawniona do zaskarżenia Kupującego z powodu strat wizerunkowych poniesionych w związku z używaniem przez Kupującego nieodpowiednich substancji wypełniających.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających z umowy.
  2. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń Kupującego wynikających z odpowiedzialności cywilnej za produkt. Ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje także w wypadku obrażeń ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz utraty życia.
  3. Prawo do odszkodowania za wady przedmiotu zakupu ulega przedawnieniu po upływie roku od dostawy towaru. Ta zasada nie obowiązuje, gdy wada przedmiotu jest wynikiem poważnego zaniedbania ze strony Sprzedającego.
  4. Jeśli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy po nieudanej próbie naprawy przedmiotu zakupu, traci prawo do odszkodowania za wady przedmiotu.
  5. Jeśli Kupujący zdecyduje się na odszkodowanie po nieudanej próbie naprawy przedmiotu zakupu, przedmiot zakupu pozostaje po stronie Kupującego, o ile istnieje taka możliwość. Należne odszkodowanie ogranicza się do różnicy między ceną zakupu a faktyczną wartością wadliwego przedmiotu. Ta zasada nie obowiązuje, gdy naruszenie postanowień umowy wyniknęło z celowego działania Sprzedającego.
  6. Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu zakupu od wszystkich znanych mu zagrożeń, przede wszystkim od pożaru i zalania, oraz okazania zawartej umowy ubezpieczenia na życzenie Sprzedającego.

§9 Montaż

  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prac montażowych przeprowadzanych przez Sprzedającego tylko w razie umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony przedstawicieli ustawowych Sprzedającego lub osób wyznaczonych przez Sprzedającego do wykonania zobowiązania.
  2. Powyższa zasada nie obowiązuje w wypadku obrażeń ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz utraty życia z winy Sprzedającego.

§10 Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w celu nabrania mocy prawnej. Dodatkowe postanowienia umowne powzięto wspólnie z uwzględnieniem § 4 niniejszego dokumentu.
  2. W ramach umowy obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe firmy BodyShake. Inne warunki handlowe nie stanowią treści umowy, nawet gdy nie wyrażono wyraźnego sprzeciwu.
  3. Jeśli Kupujący jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi odrębny majątek publicznoprawny, to siedziba firmy BodyShake określa właściwość miejscową sądu oraz miejsce wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz w związku z nią. Sprzedający jest jednak uprawniony do zaskarżenia Kupującego w miejscu jego zamieszkania.
  4. W wypadku niniejszej umowy obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  5. Gdyby niektóre postanowienia niniejszej umowy łącznie z załączonymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi okazały się częściowo lub w całości nieskuteczne prawnie, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia częściowo lub w całości nieskuteczne prawnie należy zastąpić innymi postanowieniami w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.

§11 Następstwo prawne

  1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują wszystkich właścicieli automatów firmy BodyShake. Gdyby Kupujący zamierzał odsprzedać automat, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu obowiązują wszystkich kolejnych kupców poszczególnych automatów.
  2. Sprzedaż automatu nie zwalnia Kupującego z obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Obowiązki Kupującego ustają, gdy nowy właściciel automatu zobowiąże się na piśmie do pełnego przestrzegania Ogólnych Warunków Handlowych firmy BodyShake (w szczególności § 7 Substancje wypełniające). Złożenie zobowiązania oznacza, że firma BodyShake może wymagać od nowego właściciela automatu natychmiastowego wypełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
  3. W razie odsprzedaży automatu Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o nowym miejscu ustawienia automatu. Poza tym Kupujący jest zobowiązany do skontaktowania Sprzedającego z nowym właścicielem automatu oraz przekazania Sprzedającemu wszystkich danych kolejnego właściciela (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu) wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty).

§12 Serwis i dostawa

  1. Firma BodyShake na życzenie dostarcza klientom zamówione substancje wypełniające na podstawie obowiązującego cennika.
  2. Kupujący jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich pozwoleń niezbędnych do odbioru zamówionych produktów oraz regularnego odnawiania ich ważności w okresie eksploatacji tychże automatów.
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za napełnianie automatu odpowiednimi substancjami wypełniającymi oraz ich przechowywanie z uwzględnieniem instrukcji obsługi, odpowiednich przepisów prawnych, zasad higieny oraz daty przydatności do spożycia poszczególnych substancji wypełniających. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do należytego czyszczenia automatu z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych oraz zasad higieny. Przeprowadzając czyszczenie automatu, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi urządzenia.
  4. Okresy przestoju automatu spowodowane uszkodzeniem lub utratą urządzenia, włamaniem, aktami wandalizmu, uderzeniem pioruna, działaniem ognia itp. nie mają wpływu na obowiązek dokonywania płatności przez Kupującego.
  5. Firma BodyShake jest uprawniona do dostosowywania wysokości miesięcznej opłaty serwisowej stosownie do zmian poziomu przeciętnego wynagrodzenia oraz cen zastosowanych materiałów eksploatacyjnych. Zmiana wysokości opłaty obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po powstaniu konieczności dostosowania wysokości opłaty. Zmiana wysokości opłaty nie jest możliwa w ciągu pierwszych 24 miesięcy eksploatacji automatu.
  6. Firma BodyShake sprzedaje automaty klientom, którzy pragną używać ich wyłącznie do/w ramach prowadzenia własnej zawodowej działalności gospodarczej. Jeśli klient będący konsumentem zdecyduje się na zamówienie i dostawę produktów firmy BodyShake, zobowiązuje się tym samym do uiszczenia kary umownej na rzecz firmy BodyShake w wysokości trzykrotności wartości zamówienia. Firma BodyShake zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za poniesione straty.
  7. Firma BodyShake zastrzega sobie możliwość przyjęcia lub odrzucenia widocznej w zamówieniu od klienta oferty zawarcia umowy w przeciągu czterech tygodni od złożenia zamówienia. Przyjęcie/odrzucenie oferty zawarcia umowy może ograniczyć się do poszczególnych zamówionych produktów w sytuacji, gdy pozostałe produkty są niedostępne i nie do końca wiadomo, czy klient jest nimi zainteresowany ze względów gospodarczych. Jeśli klient dokonał zapłaty za produkty, które nie są objęte umową, firma BodyShake niezwłocznie zwróci kwotę zapłaty.
  8. Firma BodyShake zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie braku dostępności produktów. Firma niezwłocznie poinformuje klienta o braku dostępności zamówionych produktów i dokona zwrotu zapłaty za te produkty.
  9. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia przedmiotu zakupu przechodzi na Kupującego w momencie przekazania przedmiotu przewoźnikowi. W wypadku zwrotu przedmiotu Kupujący ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia przedmiotu zakupu aż do momentu dostarczenia go do firmy BodyShake, chyba że firma BodyShake jest odpowiedzialna za transport zwrotny przedmiotu zakupu.
  10. Kupujący pokrywa koszty transportu zwracanego przedmiotu zakupu, chyba że firma BodyShake jest odpowiedzialna za transport zwrotny przedmiotu zakupu.
  11. Jeśli wskutek niemożności dokonania płatności w ustalony sposób lub anulowania dokonanej już płatności powstaną dodatkowe koszty dla firmy BodyShake, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 15,00 € w celu pokrycia wszelkich kosztów związanych z zaistniałą sytuacją. Firma BodyShake zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za poniesione straty, o ile Kupujący nie udowodni, że straty poniesione przez firmę BodyShake miały niższy wymiar.
  12. Kupującemu nie przysługuje prawo do niezmienności kompozycji smakowych stosowanych w automatach. Ponadto Kupujący nie może dochodzić roszczeń wobec firmy BodyShake z powodu braku pełnej zgodności między używanymi opakowaniami a ilustracjami. Zmiany składu produktów nie uzasadniają niedociągnięć, podobnie jak używanie opakowań nieodpowiadających ilustracjom.
  13. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy BodyShake o wszelkich brakach i uszkodzeniach produktu zakupu. Braki i uszkodzenia niewidoczne na pierwszy rzut oka należy zgłosić firmie BodyShake w przeciągu roku od zakończenia roku, w którym Kupujący odebrał przedmiot zakupu, o ile nie chodzi o braki i uszkodzenia, których nie można było rozpoznać w tym okresie przy zachowaniu należytej staranności przy dokonywaniu oględzin przedmiotu zakupu. Po upływie tego terminu Kupujący nie może powoływać się na niezgłoszone braki i uszkodzenia przedmiotu zakupu.
  14. Firma BodyShake nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez przedmiot zakupu, wyłączając utratę życia, obrażenia ciała oraz trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek rażącego zaniedbania ze strony firmy BodyShake lub umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa ze strony przedstawicieli ustawowych firmy BodyShake lub osób wyznaczonych przez firmę BodyShake do wykonania zobowiązania. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy również innych szkód spowodowanych poważnym zaniedbaniem ze strony firmy BodyShake lub umyślnym działaniem bądź poważnym niedbalstwem ze strony przedstawicieli ustawowych firmy BodyShake lub osób wyznaczonych przez firmę BodyShake do wykonania zobowiązania.
  15. Kupujący zobowiązuje się do używania produktu zakupu zgodnie z oznaczeniem. Na Kupującym spoczywa ponadto obowiązek dołożenia starań, by produkt zakupu był zawsze używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  16. O ile strony nie postanowią inaczej, a ustawa nie wymusza zastosowania konkretnego przepisu prawnego, roszczenia Kupującego wobec firmy BodyShake uzasadnione uszkodzeniami przedmiotu zakupu ulegają przedawnieniu po upływie roku od zakończenia roku, w którym powstało roszczenie i w którym Kupujący najprawdopodobniej dowiedział się o okolicznościach uzasadniających roszczenie bez dopuszczenia się poważnych zaniedbań.
  17. Firma BodyShake nie wyraża zgody na włączenie Ogólnych Warunków Handlowych Kupującego do treści umowy.
  18. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do automatu wyznaczonym pracownikom firmy BodyShake w godzinach otwarcia klubu.
  19. Kupujący może uregulować należności wobec Sprzedającego jedynie prawomocnymi i bezspornymi wierzytelnościami.
  20. Firma BodyShake jest uprawniona zgodnie z przepisami Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej. O ile dane podane przez Kupującego ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania na piśmie firmy BodyShake o zaistnieniu zmiany.
  21. Gdyby niektóre postanowienia warunków dostawy lub umowy zawartej między firmą BodyShake a Kupującym okazały się nieskuteczne prawnie, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Moc prawna umowy nie ulega zmianie.
  22. Stosunek umowny reguluje prawo materialne Republiki Federalnej Niemiec.
  23. Siedziba firmy BodyShake w mieście Zwickau określa właściwość miejscową sądu, jeśli Kupujący prowadzi/prowadził działalność gospodarczą lub wykonuje/wykonywał wolny zawód.